AION - 永恒之塔 | 新闻中心

当前位置:首页 / 综合

综合

新区露娜费用调整公示

亲爱的永恒之塔玩家:
8月7日服务器例行维护后,再次翱翔大区将对“露娜额外入场、露娜原地复活、副本buff”部分进行露娜费用变更,具体调整如下,供守护者们及时查阅。


再次翱翔大区

原地复活费用变更

原地复活

复活次数

原费用(露娜)

现费用(露娜)

1

4

1

2

5

1

3

7

1

4

10

2

5

15

2

6

20

2

7

25

3

8

30

4

9

35

5

10次以上

40

6


部分副本入场费用变更

副本入场

入场次数

原费用(露娜)

现费用(露娜)

1~3

10

3

4-6

20

6

7-9

30

10

10-12

40

15

12次以上

40

15


副本BUFF费用变更

副本BUFF

原10露娜

现3露娜

 

《永恒之塔》运营团队
2019年8月6日